NVŠ programos

Neformalaus vaikų švietimo programos:

Kalbų klubas

Programos įgyvendinimas paremtas pasitelkiant šiuolaikinius kalbos mokymo metodus. Užsiėmimai organizuojami imersijos metodu, kai vaikai panardinami į kalbą, nes jie lengvai sugeria aplinkoje vartojamą kalbą. Veiklos organizuojamos per daineles, žaidimus, knygelių gamybą, dramą, darbelius, lėlytes, eksperimentus. Siekiant ugdomųjų tikslų, sudaromos sąlygos, kiekvienas moksleiviui dirbti panaudojant visas savo išgales, kad mokinys bręstų kaip asmenybė – kūrybiška, aktyvi, gebanti bendradarbiauti, padėti kitam ir imtis atsakomybės.Užsiėmimų veiklos bus organizuojamos grupelėse pagal ugdytinių amžių ir gebėjimus. 

Grupėse kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir kartu su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi specialiais simboliais. Ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus, veiklas parenkant socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, ir kitoms kompetencijoms ugdyti.

Kadangi užsiėmimai organizuojami komunikacine mokymo kryptimi, kuri remiasi daugiau psichologiniais, o ne lingvistiniais pagrindais, kai beveik visas mokymosi laikas naudojamas kiekvieno  moksleivio individualiems ir grupiniams veiksmams. Veikla paremtas kalbos mokymasis skatina moksleivius ne tik vartoti kalbą, bet ir mąstyti, plėtoti kūrybines galias, o grupiniai veiksmai moko bendradarbiauti. Pratybų  pobūdis priklauso nuo mokymosi fazės, pasiekimų lygmens, nuo tarpinio ir galutinio mokymo ir mokymosi tikslo.  Kiekvienos pratybos išplaukia iš situacijos, kuri moksleiviams pažįstama, artima natūraliam bendravimui, juos domina ir kartu plečia ne tik kalbinį, bet ir kultūrinį horizontą. Nauja kalbinė medžiaga pateikiama situacijose, kuriose savaime turi glūdėti poreikis bendrauti. Tokios situacijos – tai grupinių projektų rengimas, inscenizavimas, vaidinimai, pokalbiai, diskusijos ir t. t. Tokiose kalbos pratybose moksleivių dėmesys pirmiausia kreipiamas į kalbos turinį, kuris skatina juos išsakyti savo nuomonę, kur vadovas atlieka tik konsultanto vaidmenį.

 
Sportinės žūklės būrelis 

Programos įgyvendinimas paremtas pasitelkiant šiuolaikinius metodus supažindinant su sportine žūkle. Užimtumas organizuojamas mokant dirbti siekiant rezultatų. Per veiklas skatinama domėtis sportinės žūklės naujausiomis tendencijomis, pasaulio naujienomis ir technologijomis. Apžvelgiant žūklės istoriją, per praktines veiklai mokiniai supažindinami su vandens telkiniais, augalais, biologine įvairove, mėgėjiškos ir sportinės žūklės įrankiais. Motyvuojant siekti užsibrėžtų tikslų dalyvausime sportinės žūklės varžybose, organizuosime susitikimus su žūklės įrankių gamintojais, pardavėjais, sportinės žūklės meistrais. Ugdant asmenines savybes, būtinas tapti sportinės žūklės profesionalu, lavinsime kruopštumą, kūrybingumą, kantrybę. Ugdysime meilę darbui, atsakomybę ir kompetencijas, reikalingas sportinės žūklės meistrui. Bendraujant su kitais žvejų būreliais bei klubais, organizuosime susitikimus, varžybas, renginius mokinių tėvams, supažindinti su vaikų įgytomis žiniomis, pasiekimais atliekant darbus, savęs pažinimą, ieškojimą savybių, kurių reikia norint pasiekti aukščiausius rezultatus.

 
Parašykite
Paskambinkite